Google PlusFacebook
ОУ Св.Св. Кирил и Методий
с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, е-mail: info-1900304@edu.mon.bg

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране на предложения за доставка на продукти по

Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

 

 

На основание чл. 4, ал. 5, т. 6, чл. 13 б, чл. 13 в и чл. 13 г от Наредбата за условията реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „ Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн. ДВ, бр.77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., бр.36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм.и доп., бр.43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., бр.19 от 5.03.2019 г. в сила от 5.03.2019 г. (Наредбата)

ОБЯВЯВАМ:

 1. Откривам процедура за определяне (избор) на заявител/и по Схема „ Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за нуждите на ОУ “Св. св. Кирил и Методий“, с. Секулово за периода от три учебни години, както следва: Учебната 2019/2020 г.; Учебната 2020/2021 г. и Учебната 2021/2022 година.
 2. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продукти по Схема „ Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ – до 07.10.2019 г. включително.

   III. Предложения получени след срока не се разглеждат.

 1. Брой деца, попадащи в целевата група в учебното заведение - 90
 2. Учебни години, за които ще се извършват доставките – три учебни години, както следва: 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022 учебни години.
 3. Максимален брой доставки за всяка учебна година:

            Схема „Училищен плод“ – 46 броя доставки;

Схема „Училищно мляко“ – 50 броя доставки.

            Забележка: Съгласно чл.4, ал.4, т.9 ДФ „ Земеделие“ определя броя на доставките за всяка учебна година.

   VII. Схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти в образователната институция се прилагат през периода на учебното време на съответната учебна година – от 15 септември до 31 май.

   VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни на участника и опис на приложените документи /представените ксерокопия се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/
 2. Заявителите следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на обект/и за производство и/или търговия с храни по чл.12 от Закона за храните (собствен или нает с договор за наем), както и да представят издадените от ОДБХ удостоверения за регистрация на обект.
 3. Заявителите следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на транспортното/те средство/а, с които разполагат (собствени и/или наети с договор) за превоз на мляко и млечни продукти, както и да предоставят издадените от ОДБХ удостоверения за регистрация на транспортно средство, по чл. 10, ал. 4 - Схема „Училищно мляко“.
 4. Заявителите по Схема „ Училищен плод“ следва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл.9, ал.1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани регистрирани по Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който документ трябва да бъде посочен и регистрационният номер на земеделския стопанин.
 5. Заявителите по схема „Училищно мляко“ следва да предоставят копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които ще бъдат доставяни по схема „Училищно мляко“.
 6. Заявителите по схема „Училищно мляко“ следва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявители по чл.13, ал.1, т.2 от Наредбта/.
 7. Заявителите по схема „Училищно мляко“ следва да предоставят писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията чл.10 от Наредбата/за заявители по чл.13, ал.1,т.3 от Наредбата – производители на мляко/.
 8. Заявителите по схема „Училищно мляко“ следва да предоставят мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал.1, ал.3, и ал.5 от Наредбата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

 1. Предложенията се представят в оригинал, надлежно подписани и подпечатани, ведно със съответните изисквания.
 2. Приложените документи трябва да бъдат оригинал или копие, със заверка „вярно с оригинала“ и подпис на лицето – заявител, което подава предложението.
 3. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложенията в. ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ , село Секулово в указания срок.

 

След изтичането на срока за набиране на предложения, комисия назначена със заповед на директора на образователната институция, ще разгледа постъпилите предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и ще извърши избор на заявител по съответната схема.

Директорът на образователната институция, въз основа на предложението на комисията, със заповед ще определи заявител по съответната схема.

Директорът на образователната институция ще предаде заповедта на избрания заявител по схемата и копие на представените от него документи към представеното предложение.

Заповедта за определяне ще бъде публикувана на интернет страницата на образователната институция.

Определеният заявител се одобрява от ДФ „Земеделие“, при условията и по реда на Наредбата за условия и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ – с акт за одобрение на заявителя по съответната схема, издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Доставките на продуктите се извършват, след като съответния заявител получи одобрение по чл. 15, ал.1 от Наредбата.

 

 

Директор на  ОУ „Св.св.Кирил и Методий“

 Село Секулово