Google PlusFacebook
ОУ Св.Св. Кирил и Методий
с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, е-mail: info-1900304@edu.mon.bg

Обществен съвет

 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

адрес: с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. ”Мир” №21

тел./факс: 0898 810 957, е-mail:

ousekulovo@mail.bg,

http://ou-sekulovo.com

 

 

 

Изх. № 92 /12.03. 2019 г.

 

До Председателя на

Обществения съвет към ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ “

с.Секулово 

До членовете на

Обществения съвет към ОУ „Св.Св.Кирил и Методий““

с.Секулово

 

 

 

В изпълнение на чл. 19, ал. 3 и чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 22 март 2019г. от 16.00 часа в  учителската стая на ОУ Секулово при следния

 

Дневен ред:

 

 

 

1.Утвърждаване на държавния план прием за учебната 2019/ 2020 година за 1 и 5  клас.

 

 

 

 

 

                                                                                                               Директор....................

 

                                                                                                                           /Мая Матеева/

 

 

 

Членове на обществеиня съвет:

 1. Васви Мустафа Али- Председател-представител на родителите 
 2. Ширина Галибова Ибиш-Секретар- Представител на родителите
 3. Мариана Йорданова Илиева- член -Представител на финансиращия орган 
 4. Божидар Добрев Асенов- член- Представител на родителите
 5. Севгинар Исмедова Хюсеинова -член- Представител на родителите 

Резервни членове:

 1. Серихан Осман Сефер-представител на финансирищия орган
 2. Галина Маринова Петрова -представител на родителите 
 3. Неджин Ахмед Сали-представител на родителите

Предсавители на ученическото самоуправление:

 • Ибрахим Бюлент Ферад- 7 клас 
 • Севги Сезги Исмаил- 6 клас 
 • Айсел Мустафа Белкъя-5 клас

   

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

  адрес: с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. ”Мир” №21

  тел./факс: 0898 810 957, е-mail:

  ousekulovo@mail.bg,

  http://ou-sekulovo.com

   

   

   

   

   

   

   

  Изх. № 68 /16.01. 2019 г.

   

  До Председателя на

  Обществения съвет към ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

  с.Секулово

  До членовете на

  Обществения съвет към ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

  с.Секулово

  В изпълнение на чл. 19, ал. 3 и чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 31 януари  2019 г. от 16.00 часа в ОУ“Св.св.Кирил и Методий“с.Секулово  при следния

   

   

  Дневен ред:

   

   

  1. Отчет на БЮДЖЕТ  2018 година.

  1. Становище на съвета относно   вида закуска на децата - основна закуска или  подкрепителна закуска.

   

   

  Директор:

     /Мая Матеева/

   

   

   

 • ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

  адрес: с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. ”Мир” №21

  тел./факс: 0898 810 957, е-mail:

  ousekulovo@mail.bg,

  http://ou-sekulovo.com

   

   

   

   

   

   

  Изх. No 245 А/12.08. 2018 г.

  До Председателя на

  Обществения съвет към ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

  с.Секулово

  До членовете на

  Обществения съвет към ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

  с.Секулово

      В изпълнение на чл. 19, ал. 3 и чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 15 август 2018 г. от 16.30 часа в учителската стая на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

   

  Дневен ред:

   

  1. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за III  и VII  клас за учебната 2018/ 2019 г.
  2. Съгласуване на училищния учебен план за I,II, III, V,VI,VII  клас за учебната 2018/ 2019г.

  Директор:

                   /Мая Матеева/

   

   

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

  адрес: с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. ”Мир” №21

  тел./факс: 0898 810 957, е-mail:

  ousekulovo@mail.bg,

  http://ou-sekulovo.com

   

  Изх. No 369/07.08. 2017 г.

  До Председателя на

  Обществения съвет към ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

  с.Секулово

  До членовете на

  Обществения съвет към ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

  с.Секулово

      В изпълнение на чл. 19, ал. 3 и чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 18 август 2017 г. от 16.30 часа в учителската стая на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

  Дневен ред:

  1. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за II и VI  клас за учебната 2017/ 2018 г.
  2. Съгласуване на училищния учебен план за II, VI клас за учебната 2017/ 2018г.
  3. Излъчване на представител за участие в комисия за създаването и приемането на Етичния кодекс на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“с.Секуловоза учебната 2017/2018г.
  4. Излъчване на представител за участие в комисия за създаването и приемането на Стратегията на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ за учебната 2017/2018 г.
  5. Разни

   

   

   


   

   Директор:

                   /Мая Матеева/

   

   

   

   

   

   

  Протокол №1 на обществения съвет, може да видите ---> ТУК

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

адрес: с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. ”Мир” №21

тел./факс: 0898 810 957, е-mail:

ousekulovo@mail.bg,

http://ou-sekulovo.com

 

 

 

 

 

Изх. № 33/11.10. 2017 г.

 

До Председателя на

Обществения съвет към ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

с.Секулово

До членовете на

Обществения съвет към ОУ“Св.св.Кирил и Методий“

с.Секулово

В изпълнение на чл. 19, ал. 3 и чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 18 октомври 2017 г. от 17.00 часа в ОУ“Св.св.Кирил и Методий“с.Секулово  при следния

Дневен ред:

1.Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2017 година.

2.Разни

 

 

Директор:

   /Мая Матеева/

 

 

 

Протокол №1 на обществения съвет, може да видите ---> ТУКprotokol2

 

 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 

адрес: с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. ”Мир” №21

 

тел./факс: 0898 810 957, е-mail:

 

ousekulovo@mail.bg,

 

http://ou-sekulovo.com

 

 

 

Изх. № 161/21.03. 2018 г.

 

До Председателя на

 

Обществения съвет към ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ “

 

с.Секулово

 

До членовете на

 

Обществения съвет към ОУ „Св.Св.Кирил и Методий““

 

с.Секулово

 

 

 

В изпълнение на чл. 19, ал. 3 и чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 23 март 2018 г. от 16.00 часа в  учителската стая на ОУ Секулово при следния

 

Дневен ред:

 

 

 

 1. Утвърждаване на държавния план прием за учебната 2018/ 2019 година за 1 и 5  клас.

 

 

 

 

 

                                                                                                               Директор....................

 

                                                                                                                           /Мая Матеева/