Google PlusFacebook
ОУ Св.Св. Кирил и Методий
с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, е-mail: ousekulovo@mail.bg

Училищен екип

Име Презиме Фамилия Длъжност
1 Мая  Матеева  Матеева 

Директор, училище

 

2 Сюлбие  Сюлейман Мехмед

Учител, подготвителна група

 

3 Недка  Иванова Цонева

Старши учител,

начален етап на основното образование ( I клас)

 

4 Янита  Георгиева Тотева

Учител,

начален етап на основното образование ( IIклас)

 

5 Йорданка  Димитрова Бонева

Учител,

начален етап на основното образование (  III клас)

 

6 Мехрибан  Неджат Мехмед

Старши учител,

начален етап на основното образование ( IV клас)

 

7 Магдалена  Маринова Иванова

Старши учител,

общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (БЕЛ)

 

8 Гюлназие Реджеб   Хакъ

Старши учител,

общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (Английски език)

 

9 Вярка Атанасова Иванова

Старши учител,

общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (Математика)

 

10 Стоян  Кралев  Стоянов

Старши учител,

общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (ФВС)

 

11 Наташа  Василева Стоянова

Старши учител,

общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (ХООС)

 

12 Севджихан Салим Адем

Старши учител,

общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (Изобразително изкуство)

 

13 Сема Февзи Ахмед

Учител,

ЦОУД в начален етап( I-II клас)

 

14 Мария Стефанова Великова

Учител,

ЦОУД в начален етап( III-IV клас)

 

15 Мелин Мустафа Расим

Учител,

ЦОУД в прогимназиален етап( V-VIIклас)

 

16 Донка Константинова Тотева

Главен счетоводител

 

17 Калинка Русева Щерева

Касиер, домакин

 

18 Азизе Алиш Алиш

Чистач/хигиенист

 

19 Борислава Валентинова Георгиева

Чистач/хигиенист

 

20 Адил Алиш Ахмед

Чистач/хигиенист

 

21 Бейхан Али Мустафа

Пазач

 

22 Ризван Лютфи Мустафа Шофьор, автобус